Workshop Chairs

Xiu-Shen Wei

Nanjing University of Science and Technology

Jufeng Yang

Nankai University

Han-Jia Ye

Nanjing University

Shanshan Zhang

Nanjing University of Science and Technology

Jian Yang

Nanjing University of Science and Technology

Workflow Chairs

He-Yang Xu

Collaborator

ACM Multimedia 2021 Workshop ©2021